اداب ورسوم
فرهنگ مردم وفولکلور مردم ایران 
قالب وبلاگ
چت باکسشهرستان سمیرم در زمانی تابع شهرستان اباده از استان فارس بوده که درسال۱۳۲۴ شمسی از اباده فارس منتزع وملحق به فرمانداری شهرستان شهرضا گردید ودرسال ۱۳۴۲ پس از مسافرت اسدالله علم نخست وزیر وقت از بخشداری به فرمانداری تبدیل گردیدورسما یکی از شهرستانهای استان اصفهان به ثبت رسید.سمیرم با مساحتی معادل ۵۲۹۰کیلو مربع در۵۱ درجه و۳۱دقیقه طول شرقی و۳۱درجه و۲۴ دقیقه عرض شمالی و۱۶۵کیلو متری جنوب شهراصفهان واقع است که از شمال به شهر ستان شهرضاازاستان اصفهان وبروجن از استان چهارمحال بختیاری واز جنوب به استان کهگیلویه وبویر احمدوازشرق به استان فارس محدود است واز نظر موقعیت قرار گیری درحاشیه امتدادشمال غربی جنوب شرقی رشته کوههای زاگرس قرارگرفته است قله معروف دنا از رشته کوههای زاگرس است که درجنوب وجنوب غربی کشیده شده است.موقعیت اقلیمی خاص منطقه ایجاب نموده تا علاوه بردارابودن جوامع شهری وروستایی دارای جامعه عشایری نیز باشد.برهمین اساس بعنوان یکی ازمناطق ییلاقی مساعدایران وبالاخص استان اصفهان مطرح گرددوپذیرای طوایف بزرگی از عشایر قشلاقی است که پس از سپری کردن ایام زمستان درمناطق قشلاقی فارس بوشهر کهگیلویه وبویر احمد با فرارسیدن بهار بطرف این منطقه ییلاقی کوچ میکنندوحدود ۵ ماه از سال رادرمراتع منطقه می گذرانند.

سمیرم با ارتفاع ۲۵۰۰ متراز سطح دریا منطقه ای کوهستانی بااب وهوای سردو زمستانهای سخت وپربارش وتابستهای معتدل است.میهما نداری ومیهمان نوازی ودرخانه بازی وصداقت گویی وراستگویی از فرهنگ دیرین سمیرمیهاست درداستانهای بومی محلی نقل کرده اند   روزی یک کشاورز سمیرمی درزمین کشاورزی خود با دو راس گاو مشغول شخم کردن زمین کشاورزی خودبوده است درحین کار متوجه می شود که سواران که هرکدام بر اسبی سواربودند به او نزدیک می شوندکشاورزسمیرمی به منظور احترام انهابه استقبالشان میرود بعد از سلام واحوالپرسی به کشاورز می گویند توشه راه هرچه داشتیم تمام شده وهیچ خوراکی برایمان باقی نمانده است  ایا شما دراین بیابان اذوقه ای به همراه داری  کشاورز سمیرمی با چهره ای گشوده ومتبسم در جواب می گوید پیاده شوید خدارا شکر همه چیز داریم وانهارا به جلوی مکانی که اسباب ووسایل درست کردن چایی ومکان استراحت وصرف غذای خود بود می برد واتش را روشن وکتری رادرکنار اتش قرار میدهد وبعد از خوش امدگویی به میهمانان وسرگرم کردن انها گاو هارا به پشت سرانها میبرد ویکی از گا وهارا سرمی بردواز گوشت گاو برای میهمانان کبابی خوشمزه ترتیب میدهد .می گویند میهمانان که از بزرگان فارس بودند ازاین کار کشاورزسمیرمی متعجب وحیران شدندووقتی به وی اعتراض نمودند که چرا این کار راکردید وما را بیش از اندازه شرمنده کردید می گویند کشاورزسمیرمی با خنده جواب داد تا زمانی گاو برایم ارزش دارد که میهمان از سراجاقم گرسنه نرودوزمانی که میهمان ازسراجاقم گرسنه برودانوقت  خودمنهم دیگر ارزشی نخواهم داشت.

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 15:37 ] [ قیس علی قنبری فرد ]


دوستان تحقیقات انسان شناسی فرهنگی اثبات کرده که انسان در مراحل تکامل خود و بخصوص در مرحله اندیشه ورزی و تعامل آگاهان طرح با طبیعت و جامعه.به مرور در مسیر انباشت دانش عامیانه خود قرار گرفته و صاحب سرمایه های بی بدیل شده است.

دانش عامیانه- مبانی شناخت و آگاهی اجتماعی است که هویت یک گروه اجتماعی را پاک بی پیرایه و سالم ترسیم می کند و وقتی می گوییم یک گروه ِقوم ِیا یک ایل به هم وابستگی دارندیعنی آنها در حیاط مشترک فرهنگی ِتاریخی با همان دانش عامیانه خود مرتبط هستند و همان دانش را در رفتار و گفتار و کردار خویش و زندگی روز مره خود به نسل های بعدی منتقل کرده و آموزش داده اند بنابر این فولکلور پل ارتباطی است که وابستگی های درون فرهنگ و انسجام فرهنگی جامعه را تحکیم  می بخشد و ضمانت می کند .یکی از ویژگی های فولکلور تکرارپذیری وقابلیت انتقال ان به نسل های اینده است.ازاینرومی توان فولکلورهرمنطقه رامجموعه ای از رفتارها گفتارها پوشش ها اداب ورسوم وعاداتی دانست که افرادان منطقه انها راازگذشتگان ونیاکان خودبه ارث برده اندعاداتی که شایدازابتدای حیات بشری اغازشده ویا لااقل مربوط به دوره های بسیار باستانی باشند.به عبارت کلی ترمی توان فولکلوررامیراث قومی ومعنوی یک ملت دانست.بنا براین برخلاف تصوربسیاری که فکرمیکنندفولکلورتنها مربوط به گذشتگان وجنبه های مختلف زندگی انهاست بایدگفت که هر چندفولکلور(فرهنگ عامه)میراث پیشینیان است درحال حاضرودرجوامع امروزی نیزوجودداردوهنوزهم زنده پویا جذاب وباصلابت برپای ایستاده است وهم اکنون نیز مردم با مجموعه دانسته هایی که از گذشته های دور ونسل های گذشته به جا مانده وسینه به سینه جاعوض کرده وبه انهارسیده است زندگی میکنندودرحقیقت همین فولکلوراست که تاحدزیادی به زندگی انها معنا ومفهوم می بخشدوانهارا به ادامه زندگی دلگرم می سازد.

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 15:31 ] [ قیس علی قنبری فرد ]
 
به نام خدا
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید
تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
همه دانند که در صحبت گل خاری هست
نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست

کوهها ودشت های  منطقه زیبای شهر سمیرم یک از یک پر فروغ تر وزیبا ترند یکی از این ستارههای مامور به زمین شده منطقه زیبای پشمکان وخوش مکان سمیرم است . 

هیچگاه از مدت اقامتی که در ان داشتم سیر نشدم وهمواره زیباییهای ان منطقه درذهنم جا خوش کرده اند. یادم نمی رود صبحانه ای به اتفاق پدر عزیزم رمضان قنبری فرد وحاج علی اصغر اقایی درخوش مکان  صرف کردیم که باتوجه به اینکه لاقل سه برابر روزهای دیگر خوردم اما سیر نشدم.

اب وهوای فوق العاده بی نظیر سنگ وگل سفارشی بهترین نقاش طبیعت همراه باپوشش گیاهی بی نظیر 

وهمه وهمه زیباییها دست به دست هم داده اند تا این ستاره زمینی بیشتر بفروغد.


 

شهرستان سمیرم در ناحیه ی کوهستانی زاگرس مرکزی ، با 5224  کیلومتر

مربع مساحت از نظرتقسیمات جغرافیایی در 51 درجه و 17 دقیقه تا 52 درجه و 3 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 42 دقیقه تا 31 درجه و 51 دقیقه عرض شمالی ، از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این شهرستان در جنوب استان اصفهان قرار گرفته و مرکز آن شهر سمیرم است، از شمال به شهرستان شهرضا، از شرق به استان فارس، از جنوب به استان کهگیلویه و بویر احمد و ازغرب به استان چهار محال و بختیاری محدود می گردد. ارتفاع شهرستان سمیرم از سطح دریای آزاد در حدود 2500 متر می باشد.سمیرم دارای زمستان های سرد و طولانی و مرطوب و تابستان های معتدل، خنک و کوتاه می باشد و آب و هوای آن جزء آب و هوای استپی سرد بحساب می آید.
پوشش گیاهی این منطقه متنوع است و بیشتر شامل استپ های کوهی و چمنزار و درختان جنگلی است. از مهمترین رودخانه در این منطقه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

- ماربر: در جنوب سمیرم که در دهستان های پادنای علیا و سفلی جریان دارد و باعث رونق کشاورزی و بخصوص باغات سیب گردیده که که محصول سیب تولیدی آنها نیز از لحاظ کیفیت و مرغوبیت از شهرت جهانی بر خوردار باشد

- رود خانه های گندمان شمس آباد ونک، قلعه قدم در غرب سمیرم.

و از آنجایی که شیب منطقه ی سمیرم به سمت جنوب و جنوب غرب می باشد، در کل آبهای جاری این شهرستان در نواحی غرب و جنوب غربی به هم پیوسته و رودخانه بزرگ خرسان را بوجود می آورند، که این رودخانه در واقع یکی از سر چشمه های اصلی رود  کارون می باشد.

شهرستان سمیرم از لحاظ زمین شناسی در حوضه ی رسوب گزاری زاگرس قرار گرفته و از نظر مورفولوژی (شکل شناسی) دارای روند عمومی شمال غرب- جنوب شرق میباشد،  که تحت تاثیر تکتونیک (کوه زایی) زاگرس با همان روند قرار گرفته است.

برجستگی های مهم منطقه را اکثر سنگهای آهکی کرتاسه ، آسماری و گاهی نیز آهکهایدوره آئسون تشککیل داده اند.

شهرستان سمیرم به خاطر قرار گرفتن در ناحیه ی کوهستانی زاگرس مرکزی ، از اطراف با رشته کوهها و قلل مختلفی محصور شده است که در یک تقسیم بندی کلی این ارتفاعات

کوهستانی را می توان بدین صورت تقسیم بندی کرد:

الف) ارتفاعات جنوب و جنوب غربی منطقه:

- دنا با طول حدودا 90 کیلو متر و با بیش از 40 قله بالای 4000 متر ارتفاعات جنوب

 و جنوب غربی این منطقه را تشکیل می دهند. این ارتفاعات اکثرا صخره ساز و با شیب زیاد بوده و به علت شرایط آب و هوایی در تمام طول سال پوشیده از برف هستند.

ب) ارتفاعات شمالی و مرکزی منطقه:

ارتفاعاتی نظیر کوه بهرز کوه پشمکان در این دسته جای می گیرند، که اکثرا از آهکهای دوران سوم زمین شناسی و به رنگ نخودی و با ضخامت متوسط هستند.

درمنطقه خوشمکان سمیرم چمن زارهای سبز وخرم ،چشمه سارهایی با اب زلال وگوارا،چهچه بلبلانش با نغمه های دل انگیز کبکان قشنگش باقهقهه ی روح بخش .کبک چیل سیاه وسفید وکبک دری با خرامیدن ونغمه خوانی های روح پرور،هوای لطیف ومناظر زیبا وباصفایش همه وهمه می کوشند تا بیننده رابیشتر مجذوب خود کنند.[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 15:23 ] [ قیس علی قنبری فرد ]
بازدید دانشجویان خدمات جهانگردی دانشگاه علمی وکاربردی کیش از نمایشگاه خانه بومیان

 جزیره زیبای کیش وتجهیزات روزمره زندگی  اولین جزیره کیش  نشینان( اردیبهشت 1393)

 

  نمایشگاههای فرهنگی درهرمنطقه می تواند محل معرفی فرهنگها واداب ورسوم هرمنطقه باشد

یکی از محل های برپایی هما یشها وجشنواره های اقوام ایرانی جزیره کیش است که هرسال

بهتر از سال قبل برگذار می شود.

عکسهای زیر گوشه ای ازبرپایی جشنواره های اقوام سربلند ایرانی درنوروز سال 1393 میباشد

   منطقه گردشگری روستای باغو جزیره کیش

روستای قدیمی باغو درفروردین ماه سال نود سه به همت سازمان منطقه ازاد کیش وبومیان

خونگرم وباصفا تبدیل به یک منطقه گردشگری زیبا شد در محوطه ای ازفضای ورودی روستا

بابرپایی سیاه چادرهای سنتی زندگی بومیان واداب ورسوم این منطقه درمعرض دید علاقه مندانقرارگرفت.

علاقه مندان به اقوام میتوانستند باروش سنتی پخت غذاها شرایط خنک نگه داشتن اب درگرمای زیادفصل تابستان میهمان داری وپذیرایی وجشن ازدواج  بومیان اشنا  شوند  .                                                                                            

لازم به ذکر است ساکنان کیش درگذشته دور درسه منطقه روستایی واقع در بخش  های جنوب غربیشرق وشمال شرقی این جزیره زندگی می کردند وتنها روستای به جامانده ازدوران کهن روستایباغواست که درجنوب غربی جزیره کیش واقع شده وبافت سنتی ان تابه امروزحفظ شده است

 

   

بدون تردید باید همواره یاد کنیم اززمان ووقتهایی که به دنبال کسب علم ودانش هستیم.همواره یاد می کنم ازاستادان ازشمند وگرانقدر وهم دانشجویان ارزشمندی که دوران پرافتخار دانشجویی کاردانی جهانگردی دردانشگاه علمی وکاربردی جزیره زیبای کیش درکنار انها بودم. انشاالله همواره درپناه خداوند بزرگ باشند

 


عکسی به یادگار ازاقای علی اکبر سلطان علی که هم آشپزیک هیئت عزاداری امام حسین (ع)

است، هم موسیقی درس می‌دهد،‌ هم نوحه 

می‌خواند (برخیز که روز محشرامد)و هم درسریال مختار نقش غلام شمر را به خوبی اجرا کرد.غلامِ شمر، مالک یلدا

باتوجه به اینکه جزیره کیش راایران کوچک نام نهاده اند واز تمام فرهنگهای مختلف سرزمین اصلی ایران

عزیز درکیش حضور دارند باعث شده تاعزاداری سید وسالار شهیدان ویاداوری رشادتها وجوانمردیهای برادر

شهیدش ابوالفضل (ع)  وسایر یاران باوفایش به بهترین وجه برگزار شود.

عکسهای زیر گوشه ای از عزاداری درجزیره کیش درسال 1392است:

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 12:58 ] [ قیس علی قنبری فرد ]

                                                     بنام خدا


تن زنده والا به ورزندگی است     که ورزندگی مایه زندگی است

به ورزش گرای وسرافراز باش       که فرجام سستی سرافکندگی است

زورزش میاسای وکوشنده باش     که بنیاد گیتی به کوشندگی است

lملک الشعرای بهار

فعالییتهای ورزشی وارایه بازی های گوناگون محلی در صحنه های مختلف  هنری ورزمی درمنطقه سمیرم از جایگاه ویژه ای برخورداراست. وهمواره مردمان سخت کوش وسلحشور این منطقه زیبا بر آن بوده اند تا درتقویت جسم وتزکیه روح پیشقدم باشند.پدر عزیزم رمضان قنبری فرد به اتفاق حاج یدالله اسدی وسهراب اسدی وبرادرعزیزم قنبر قنبری فرد رادریک سفر تفریحی درکوه های باصفای شهرستان  زیبای سمیرم دراستان اصفهان رویت مینمایید.بااحترام قیسعلی قنبری فرد.پاییز سال 1391[ جمعه بیست و نهم شهریور 1392 ] [ 9:13 ] [ قیس علی قنبری فرد ]

  • سیب درختی سمیرم آوازه جهانی دارد . انواع سرخ و زرد سیب سمیرم از لحاظ کیفیت و طعم در سطح جهان در رتبه دوم پس از سیب « شیلی » قرار دارد و در بازارهای جهانی شناخته شده وخریداران زیادی دارد. سیب های سرخ و زرد سمیرم چنان با فرهنگ و اقتصاد مردم این شهر آمیخته اند که جدا کردن یکی از دیگری کاری ناشدنی خواهد بود. اما هنوز هم برای عرضه بهتر سیب سمیرم در بازارهای درون مرز و برون مرز و فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در این مورد جا برای کار بسیار است . خیلی زیباست که نمادی از سیب سمیرم را بر روی درهای تاکسی های این شهر می بینیم و یا شهرداری در میدان های شهر نمادهایی از سیب را به زیبایی طراحی و نصب کرده است اما این ها کافی نیست. شاید اگر برنامه ریزی بهتری می شد و از خاک حاصل خیز و سرچشمه های زلال و خروشان این سامان بهتر بهره برداری می شد ، شاید اگر صنایع  تبدیلی کشاورزی و باغداری و صنایع بسته بندی و سردخانه های نگهداری در این شهرستان برپا می شد ، شاید اگر امکانات کافی برای پاسخ گویی به نیاز گردشگران فراهم می شد و هزاران شاید دیگر ، امروز گستره باغ های سیب سمیرم به چند برابر گذشته گسترش می یافت و اهمیت گردشگری و فرهنگی و اقتصادی این منطقه بیش از پیش شناخته می شد.
  •  دیرینگی سمیرم به درازنای تاریخ ایران است . این داستان را تاریخ نوشته و نانوشته این شهرستان با زبان بی زبانی بازگو می کند. جای پای بسیاری از ابرمردمان و نام آوران استوره ای و تاریخی ایران زمین هنوز بر تپه های سرسبز این سامان نمایان است. « غار کیخسرو  » ، « دژ بهمن » ، « دژ خسرو و شیرین » و  « گردنه بیژن » نماد هایی از آن روزگاران هستند که در باور مردمان این کهن بوم و بر هنوز زنده اند.
  • دراینجابه نوبه خودم لازم میدانم مراتب سپاس وقدردانی خودم نسبت به اقای حاج رضا قربانی سمیرمی که کاشت  درخت سیب رادرسمیرم ترویج دادند ابراز نمایم.
  • لازم به یاداوری است که:
    ایتالیا، آرژانتین، برزیل، چین، هند، فیلیپین، تایلند، آمریکا، مصر و ترکیه کشورهایی هستند که رتبه اول تولید میوه‌هایی همچون انگور، سیب، کیوی، گلابی، هلو، پرتقال، بادام، لیموترش، انبه، فندق، گردو، نارگیل، آناناس، موز، خرما، توت‌فرنگی، زغال‌اخته و گیلاس را به خود اختصاص داده‌اند.
    در بین این کشور‌ها ایران با تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن انار و ۱۹۰ هزار تن پسته در سکوی نخست تولید این دو محصول باغی در جهان قرار گرفته است.
  • براین باورم انساهایی که روزی و درآمدشان را بواسط کار درطبیعت ؛ازخداوند بزرگ میگرند شاید با واسطه تجربه عملی ومشاهده قدرت خداوند ؛به خداوند نزدیکترند؛وهمواره دریک صفا وآرامشی خاص امورات زندگانی رامیگذرانند.پدرعزیزم رمضان قنبری فرد که بیشتر زحمات من بردوش ایشان بودوکربلایی علی حسین طایی تنهاوحاج حسن قنبری ودوپسرش سجادوسراج وحیدر داودی ازکشاورزان باغدار سمیرمی هستند که من به اتفاق فرزندانم فرزاد ومالک قنبری فرد توفیق سرکشی به محل کارشان راپیدا کردیم ؛ازخداوند بزرگ برای همه مردم خوب کشورمان واین عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم.بااحترام قیس علی قنبری فرد.


 


[ جمعه بیست و نهم شهریور 1392 ] [ 9:11 ] [ قیس علی قنبری فرد ]
    اقای محمد بهمن بیگی فرزند محمود خان بهمن بیگی ازمردمان سخت کوش ایل دلاور قشقائیست

اومعتقداست مشکلات مردم درلابلای حروف الفبا است اومردم رابه فرهنگ یاد گرفتن ویاددادن فرا می

خواند وانرا قیامی مقدس می خواند.

انچه دراین فایل صوتی میشنوید گفتگویست بااقای بهمن بیگی درارتباط با اموزش عشایرایران وتوصیف محل

زندگی ییلاقیش شهر زیبای سمیرم دراستان اصفهان ومردمان میهمان نواز ان منطقه زیبا.


فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید


[ جمعه بیست و نهم شهریور 1392 ] [ 9:10 ] [ قیس علی قنبری فرد ]
چالقفا کوهی است که دشتی بربالای ان قرار دارد گویی محمل یا سریری است که مخمل سبز مروارید نشان بران گسترده اند.اری نقاش چیره دست طبیعت،کوهی بلندبا سنگ های سفیدمرمرین به بلندای اسمان بر زمین استوار ساخته ومهندسی ماهر،دستی بر قله ی ان کشیده که دشتی وسیع وزیبا به وسعت جهانی دران قله به وجود امده وماهرانه سکوهای بله کانی به طرز بسیار جالبی مسطح وهموارساخته ودرهر سکو چشمه ای تعبیه نموده گویی از اب زمزم سرچشمه داردوزلال وگوارا به سوی دشت جاری است .درشرق وغرب این دشترا صخره هاوسنگ های سفیدوبلندی به سفیدی برف حایل کرده تا از باد سموم وبادهای موسمی جلوگیری کند وبه اعتدا ل ولطافت هوابیا فزاید. قسمت جنوبی دشت با کمر کوتاه باریکی محصور شده تا مناظر زیبای طبیعت وقله سفید پوش دنا بالکه هایی از صخره ها ودرختان کوه اشکار شود ومکمل این منظره ی بدیع باشدوازاین بلندی ها ییلاق های سبز وخرم وزیبای پشته،کمانه،ایلان دره،چالشنی،وباغ مقصودعلی دیده شودکه هرکدام به سهم خودخیال انگیز ووصف ناپذیرند.انواع گیاهان وگل های خوش رنگ وبودراین دشت روییده وبارورمی شودکه عطر وبوی دل اویزان ادمی رامست ومخمور ومسحور این زیبایی ها می سازد.گل ها وگیاهان معطرجاشیر،موسیر،قیاق،کده،کامهر،چیچک،نعنا،پودونگ،هولیله،وهزاران نوع دیگر که پهنای دشت وسنگ های سفید را پوشانده وهریک طعم وبوی مخصوصی دارند واغلب به مصرف خوراک انسان ها می رسند وخاصیت دارویی نیز دارند.تیرماهش بهار است ومردادش نیز بهار.خارهای این دشت نه تنها به پای کسی نمی خلد بلکه بوته هایش شیرین است.بوته های کتیرا،صمغ گران قیمت کتیرا ونوع دیگرش به نام (قره گون)شهد ودانه های سفیدی همچون شکر به نام انگبین در دامن نیاز مندان می ریزدکه از ان گز مخصوص وخوش طعم گز انگبین اصفهان به بازارهای جهان عرضه می شود.درمیان سنگ های سفید قله گاهی درختان بزرگ سیاهی به نام وهل(سرو کوهی)جلوه ی خاصی به این منظر ه ی بدیع می بخشد،گویی خال سیاهی بر کنج لب پری رویی نشسته.چادرها وزندگی با صفای ایلی وچمن زارهای سبز وخرم ،چشمه سارهایی با اب زلال وگوارا،چهچه بلبلانش با نغمه های دل انگیز کبکان قشنگش باقهقهه ی روح بخش .کبک چیل سیاه وسفید وکبک دری با خرامیدن ونغمه خوانی های روح پرور،هوای لطیف ومناظر زیبا وباصفایش ونعمت های بیکران الهی از چین خوردگی های طبیعی این قله ی زیبا که همچون چین وشکن زلف دلدار عطر اگین وفرح زاست تا اسمان ابی که دراین منطقه به رنگ های گونا گون ،نیلی،سبز،کبودروشن،لاجوردی وابی کم رنگ جلوه هی خاصی داشت.همسایه این دشت زیبا کوه های (پشمکان) است با هزاران گیاهان دارویی وخوراکی خوش عطر وطعم.گیاه (چوه) که من نامی کلاسیک برای ان نیافتم وهمان نام محلی بر قد والای ان برازند ه است از خوش طعم ترین سبزی های خوراکی است که اگر گذرتان به این منطقه

زیبا افتاد ووموفق به تناول این نعمت خدادادی شدید مارا هم فراموش نکنید


سبزی خوراکی چوه

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 17:26 ] [ قیس علی قنبری فرد ]

ترانه های عامیانه درشهرستان سمیرم

      نام خداست که درهر زمان و مکانی نیروبخش همه موجودات است پس بنام خدا


قبل از پرداختن به ترانه های محلی لازم میدانم اشاره کنم به اینکه کشورمابه واسطه تاریخ طولانی فرهنگ غنی وهوش سرشارملت ان ازکشورهای صاحب نام وشناخته شده درتاریخ بشریت به حساب می ایددراین کشور تنوع فرهنگ ها مانند تنوع اب وهوا موجب شده است طی سالیان خرده فرهنگ هایی رشد کنند وبه زیبایی بلورهای چند وجهی از فرهنگهای مختلف رابه نمایش بگذارند دراین کشور پهناور شهرستان سمیرم هم با تمام زیباییهایش ومردمان صادقش چنان نگینی پرمایه و ارزشمند می درخشد فراموش نمیکنم درعروسی ها بدون هیچگونه هزینه ای زیباترین ودلنشین ترین صحنه های نمایشی خلق میکردند یک نفر اقا لباس داماد درتن می کردویک نفر اقای دیگر لباس زنانه (عروس) می پوشید وبه قول خودشان عروس وداماد درست می کردند درراه که داماد رابه حمام های عمومی می بردند ونوازندگان واواز خوانها ومردم همه وهمه شاد بودند دامادو عروس نمادین هم بهترین وزیباترین صحنه های نمایشی راخلق میکردند جوانان سعی میکردند تا به عروس نمادینی اسیب برسانند ویا حتی اگر شده اورا از داماد نمادینی بدزدند اما داماد نمادینی این اجازه را نمی داد واز عروس مواظبت میکرد این برخورد داماد با جوانان خنده وخوشحالی رابرای بینندگان به همراه داشت واموزش جوانمردی و تعصب راازطرفی دیگر .

ترانه های محلی اولین پایه تجربی موسیقی درهرکشور هستند. غم ها شادی ها افسانه ها جنگ ها وپیروزی وشکست وقهرمانان وشخصیت های برجسته ازدیدمردم درموسیقی راه یافتندوهریک رادارای ارزش خاصی کردند.

قصه ها عادات وعقایدقدیمی میان مردم یا دسته ای خاص ازاین توده که مردم بومی یک سرزمین محسوب می شوند نوایی رابه وجود می اورند که مختص ان منطقه است وموسیقی دریک کشوررامی توان درنغمه های بومی ومحلی ان سرزمین دید.

ترانه های محلی درسمیرم جایگاه ویژه ای داشت ودارد اب وهوای فوقالعاده وبی نظیر مردمان باصفا ونوع دوست همراه بالهجه های دلنشین هرشنونده ای را به وجد وسر شوق می اورد اشعار پراز پند واندرز باباطاهر همدانی وفایز دشتستانی به جوانان وپیران وهمه وهمه درس زندگی میداد:

عزیزان موسم جوش بهاره                   

چمن پرسبزه صحرالاله زاره                                      لب ودندان چشم وزلف ورخسار

دمی فرصت غنیمت دان درین فصل                            برودوش وقدوبالا ورفتار

که دنیا هم بسی بی اعتباره                                   به جنت حور اگر فایز چنین است

*     *      *         *                                            براحوالت به محشر گریه کن زار

دلی دیرم خریدارمحبت                                             ( شعر ازفایز دشتستانی)

کزاوگرم است بازارمحبت

لباسی دوختم بر قامت دل

زپودمحنت وتارمحبت

*     *      *           *

به صحرابنگرم صحراته بینم

به دریابنگرم دریاته بینم

به هرجابنگرم کوه ودرودشت

نشان روی زیبای تو بینم         ( اشعار ازباباطاهرهمدانی)

                                       

آواها و ترانه ها در زمانهای خاص وهم اکنون دارای ارزش بالایی بودندوهستند،حال چه اینکه آوایی شاد بمناسبتی توسط یک نفر یاچند نفراجراء می شد، یا اینکه آواکار بود که یا بصورت تک خوان یا بصورت گروهی خوانده می شد و یا اینکه درنشست های دوستانه و یا غیر ازنشست های دوستانه، بدین صورت که فردی درمحیطی تحت تأثیر حالت درونیش قرار می گرفت  و آواز میخواند اجراء میشد. آواخوانی هایی هم در سوک برای عزیزان درپی مرگ آنها خوانده میشد.

یکی از آرامش بخش ترین حالات در زندگی انسانها قبل از اینکه انسانها به دستگاههای پیشرفته صوتی امروزی برسند آواهایی بود که توسط انسانهایی که صوت خوبی داشتند به اجرا در می آمد. این افراد درمراسم های مذهبی  هم مانند مدح و مصیبت  در ایام شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش بصورت زنده نقش آفرینی میکردند. 

خوش صدا ها مورد احترام مردم بودند وهمواره مردم هم از صدا وصوت این افراد لذت می بردند واستفاده می کردند با توجه به اینکه انسانها ی ماقبل ما شکار یکی از برنامه های دست جمعی انها بود درنشت های محل شکار یعنی قبل ازشروع به کوه رانی وعملیات شکار درهم نشینی های دسته جمعی انها(خوش صداها)را به خواندن تشویق میکردند وانها هم ازصوت انها لذت می بردند.خوش صدا ها محفل هاراگرم میکردند.


                         

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم تیر 1392ساعت 11:17  توسط قیس علی قنبری  |  نظر بدهید

[ چهارشنبه نوزدهم تیر 1392 ] [ 22:55 ] [ قیس علی قنبری فرد ]
ایل قشقایی یکی از ایلات بزرگ ایران است که به همسایگی ایلات خمسه در نواحی جنوبی ایران ودر استا نهای فارس خوزستان بوشهر وقسمتی از استان اصفهان منجمله شهرستان سمیرم سکونت داشته وییلاق وقشلاق می کنند.تاریخ وفرهنگ مردم ایل وسران این عشیره رانمی توان جدا از کل مردم ایران برسی ومطالعه کرد.چنان که نمی توان نقش خاص ومجاهدت هاوویژگی های انان رادررویدادهای مختلف کشورمان نادیده انگاشت .درباره منشا این ایل نظرات متفاوت است .این ایل که ازمهمترین گروههای کوچنده منطقه فارس محسوب می شود مشتمل بر دوازده طایفه است .عمدا معیشت ایل بزرگ قشقایی با تعداد زیادی طایفه وتیره از تولیدات دامی تامین می شود ویک زندگی ساده کوچنده دارند.کارهای خانه همچون تهیه اب پخت نان بافتن چادروقالی وگلیم برعهده زنان است نگهداری گله ها در دل کوهستانها وچرای انها هم برعهده مردان غیور وغیرتمند ایل است. شهرستان سمیرم که یکی ازمناطق ییلاق نشین ایل قشقایی است اززیباترین وباصفاترین مناظر طبیعی دنیابرخوردار است وچه خداوند برحق این مکان رادراختیاربهترین مردم قرارداده اعم ازسمیرمهای تاجیک که تاچند سال پیش رستورانی درشهر نمی یافتی زیرا سمیرمی ها از میهمان پول گرفتن رابد می دانستند وبه قول زنده یاد محمد بهمن بیگی (بنیانگذاراموزش درعشایر ایران)درمصاحبه رادیویی خود با رادیو کیش درسال ۱۳۸۷فرموده اند سرکرده سمیرمیهایک خونه ای داشت بمانند یک هتل چهار ستاره وبیست چهارساعته از رهگزارن پذیرایی میکرد .چه باصفاست ترنم چشمه ساران ورودخانه های زیبا وصوت دلنشین لالایی قشقاییها وهوای دلپذیر ان منطقه درکنار کبک ها وطوییها. 
 زندگی مردم شهری به اصطلاح تاجیک ها با زندگی مردم عشایر به اصطلاح ترک ها بر اساس زیباترین حسن همجواری و دوستی شکل گرفته 

مزارع زیر جوب آب و حتی مقداری زمین های صاف و حاصلخیز مناسب برای کشت دیم در اختیار سمیرمی هاست و در میان همان زمینها مراتع و علفزارها متعلق به دامداران عشایری است.البته مالکیت ها تعریف شده و قانونی است اما آنچه بر زیبایی این هم زیستی و همجواری افزوده است فرهنگ دوستی و خیر خواهی هر دو طرف متقابل نسبت به یکدیگر است.

سمیرمی های تاجیک همه ساله تعدادی زمینها را به قصد و نیت سود و در آمد برای ترک ها زراعت می کنند و ترک ها نیز متقابلا تعدای گوسفندبرای سمیرمیها همه ساله به ییلاق و قشلاق می برند تا از این طریق به همدیگر سود برسانند.

این نوع فرهنگ و دوستی های معقول نباید در تاریخ به فراموشی سپرده شود و معتقدم باید به نسل ها انتقال پیدا کند.

 
 عطر گل های یونجه وشبدر باگل های وحشی وبوته های خوراکی گیاهی تره ولیزک وچوه وموسیروجاشیروبلهروکنگر درکوه ودشت وچمنزارهای باطراوت در هم امیخته شده ومنطقه سمیرم رابی مثل ومانند کرده است.وخداوند راشاکریم که محل زندگی مارا دراین مکان قرار داد.
 با احترام قیس علی قنبری فرد
     

باتوجه به اینکه از عشایر سمیرم خاطرات  زیبایی در ذهنم نقش بسته است در اینجا راه ورسم عروسی درا یل شکوهمند قشقایی رامینویسم در ایل قشقایی عروسی ها  با صفا وصمیمیت خود مردمان ایل برگذار می شود.  دعوت شدگان درعروسی درخرج ومخارج بویژ ه مایحتاج عروسی نقش دارند . اززمانی که افرادی برای دعوت کردن اشنایان وغیره رهسپار می شوند تا روز های اخر عروسی هدیه هابه طرف خانه صاحب عروسی سرازیر است اصولا خانواده های نزدیک را اسب سوارها وکمی دور ترها  راشتر سوارها دعوت میکردند  .دعوت شده ها هم به رسم تحفه وهدیه پارچه ای زیبا  ویا چیز دیگر تقدیم به کسی که وظیفه دعوت مردم راداشت می نمودند.عروسی هادردامن کوهساران زیبا ودشتهای گل پرور برگذار می شد در همسا یگی کبک ها وتویی ها صدای شورنگیز ساز ودهل چنگی ها هم زمین وزمان رابه تحرک وامید ودلخوشی وامیداشت .جوانان همراه باصدای دلنشین موسیقی چنگی ها درکنار وگراداگرد اتشی که در روی سنگ چینی که ارتفاع ان اززمین  کمی بالاتر امده است هنر وتوانایی خود را به نمایش میگذارند رزم چوب بازی  وسوارکاری . رسم است دختران زمانی که می خواهند خانه پدر را ترک وعازم خانه شوهر شوند بنا برحرمتی که برای خانواده پدر قاعلند خم می شوند واجاق وزمین محل خانه پدری را بوسه می زنند در اینجاست که نوای موسیقی کرنای چنگی ها تحت مضمون مادر خدا حافظ از چشمان همه حاضرین وغاعبینی که صدای کرنا رامی شنوند اشک شوق را جاری میسازند.زیبا ترین چمنزارها وخنک ترین وگواراترین چشمه سارها  با ترنم صدای رودخانه های پاک وذلال وصدای دلنشین کبک ها وتویی ها همراه با مردمانی صادق وزحمت کش دست به دست هم میدهند تا با نگاه بی منت خداوند بزرگ خانواده ای جوان وبا انگیز ه وتولید کننده وپرتلاش را به اجتماع تحویل دهند.
برای  همه ارزوی بهترین ها رادارم.

[ دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392 ] [ 18:47 ] [ قیس علی قنبری فرد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

صمیمی ترین سلام ها را نثار شما عزیزان می نمایم و موفقیت - سلامتی - شادابی شما را از خداوند متعال خواستارم .
در گذر عمر خود توفیق زندگی با مردم خوب کشورم را در چهار استان همجوار محل تولدم شهر زیبای سمیرم (( اصفهان - فارس-کهکیلویه و بویر احمدو چهار محال بختیاری )) را داشتم آنچه در این سالها از این مردم پاک و ساده و صمیمی دیدم جز صفا و صمیمیت نبود خاطراتی زیبا و بیاد ماندنی را برایم به یادگار گذاشت گفتنیست شهر من یکی از مناطق ییلاقی ایل دلاور قشقائیست که خود سرشار از خاطرات گفتنی و شیرین است باشد که با این وبلاگ دین خود را به این مردمان سخت کوش و با صفا ادا کرده باشم.
از انجایی که همواره به مردمان کشورم عشق می ورزم این شعر زیبای زنده یاد سیف الله فرج آشتیانی به همه هم وطنانم تقدیم میکنم:
گاهی که می آید صبا دامن کشان از گلشنت
روشن شود چشم و دلم با بویی از پیراهنت
امکانات وب